Space Escape

Overview: 

Subject: 
Introduction to Game Design
Session: 
Autumn
Creators: 
Xiyuan Guo
Wangshu Chen
Yaohao Zhang
Jiazheng Zou
Year: 
2019