Oh, Shoot!

Subject: 
Introduction to Game Design
Creators: 
Rifai Riza Kelvin
Shang Xi
Giyang Wiharja
Zhiwei Zhang
Harish Kumar Kethari
Year: 
2017